کتاب مجمع الجزایر رویا

اثر توماس ترانسترومر از انتشارات نشر چشمه - مترجم: مرتضی ثقفیان-دهه 1980 میلادی