کتاب صلحی که همه ی صلح ها را بر باد داد

اثر دیوید فرامکین از انتشارات ماهی - مترجم: حسن افشار-دهه 1980 میلادی