کتاب زندگی در جنگ

اثر هاینریش بل از انتشارات سرایی - مترجم: مهری قدیمی نوران-دهه 1980 میلادی