کتاب به دوستان آن سوی مرزها

اثر توماس ترانسترومر از انتشارات نگاه - مترجم: محمدصادق رئیسی-دهه 1980 میلادی