کتاب بحث برنر

اثر تی. اچ. آستون از انتشارات نشر ثالث - مترجم: حسن مرتضوی-دهه 1980 میلادی