ادبیات دهه 1980 میلادی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1980 میلادی
 کتاب رازدانی و روشنفکی و دینداری

کتاب رازدانی و روشنفکی و دینداری

اثر عبدالکریم سروش از انتشارات صراط


 کتاب مرگ یزدگرد

کتاب مرگ یزدگرد

اثر بهرام بیضایی از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب فتحنامه ی کلات

کتاب فتحنامه ی کلات

اثر بهرام بیضایی از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب عیار تنها

کتاب عیار تنها

اثر بهرام بیضایی از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب عیارنامه

کتاب عیارنامه

اثر بهرام بیضایی از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب اشغال

کتاب اشغال

اثر بهرام بیضایی از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب عوارض جانبی

کتاب عوارض جانبی

اثر وودی آلن از انتشارات نشر ویدا


 کتاب بحر در کوزه

کتاب بحر در کوزه

اثر عبدالحسین زرین کوب از انتشارات علمی


 کتاب دشمن عمومی شماره ی دو

کتاب دشمن عمومی شماره ی دو

اثر آنتونی هوروویتس از انتشارات هیرمند


 کتاب سر نی

کتاب سر نی

اثر عبدالحسین زرین کوب از انتشارات علمی